ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางยุมนา ไชยเดช
ครู คศ.2

นายสุพัฒน์ สุริยะวงศ์
ครู คศ.2

นางสาววิรินทร์ วงศ์นายะ
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต. ธัชชัย เสียงชารี
ครู คศ.1