ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางยุมนา ไชยเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุพัฒน์ สุริยะวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิรินทร์ วงศ์นายะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ ร.ต. ธัชชัย เสียงชารี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางทิพวรรณ์ ใจกว้าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3