ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางยุมนา ไชยเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิรินทร์ วงศ์นายะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางรัตนาวดี ทองศักดิ์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1