วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์การกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด
ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมชนเผ่า พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรัชญาโรงเรียนบ้านเจดียืโคะ
นตฺถิ  ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญของโรงเรียน
การศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  กสิกรรมก้าวหน้า  ประชาเกื้อหนุน