ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นางอุบลรัตน์ ละมุลตรี
ครู คศ.2

นางวิกรินทร์ ดินสอ
ครู คศ.3

นางสาวสายฝน แสนฟอง
ครู คศ.2

นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาค
ครู คศ.1

นายทวิชชาติ วงศ์สิริจรรยา
ครู คศ.1

นางสาววิลาวัลย์ ใจวงษ์
ครูอัตราจ้าง