ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นางอุบลรัตน์ ละมุลตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวิกรินทร์ ดินสอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสายฝน แสนฟอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายปรัชพงศ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรัชนี สาธุสถิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1