ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางเกษมณี เหลือสุข
ครู คศ.2

นางมณีกานต์ หอมนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรัตนาวดี ษมาจิตรุ่งเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรจนาภรณ์ มีตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2