ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางเกษมณี เหลือสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมณีกานต์ หอมนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางรัตนาวดี ทองศักดิ์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรจนาภรณ์ มีตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2