ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางเกษมณี เหลือสุข
ครู คศ.2

นางมณีกานต์ หอมนวล
ครู คศ.3

นายปรัชพงศ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวรัตนาวดี ษมาจิตรุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย