ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายศักดิ์สิทธิ์ มั่นคง
ครู คศ.2

นางสรวงทิพย์ สิงนวน
ครู คศ.2

นางสาวชนากานต์ ทองดี
ครู คศ.1

นางสาวสไบพร แสงปาก
ครู คศ.1

นายจงกล อุ้ยตา
ครูผู้ช่วย

นายกิติชัย สุนะเสน
ครูผู้ช่วย