หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
       โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีพื้นที่  18 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 6  ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,113 คน  มีข้าราชการครูรวม 42 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ครูธุรการ1 คน แม่ครัวจำนวน 1 คน และภารโรงเรียน จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนชั้นประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ มีเขตพื้นที่บริการ 4  หมู่  คือ หมู่ 6 , 7, 10  ดังนี้
          1.  บ้านเจดีย์โคะ  หมู่  6    ตำบลมหาวัน                                                     
          2.  บ้านเจดีย์โคะ  หมู่  7    ตำบลมหาวัน                                                     
          3.  บ้านเจดีย์โคะ  หมู่  10  ตำบลมหาวัน