ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
            โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะตั้งอยู่หมู่ที่ ๖บ้านเจดีย์โคะ ถนนแม่สอด-อุ้มผาง ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน ทิศเหนือ ติดต่อกับวัดเจดีย์โคะ ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินของนายไพฑูรย์ อินถาวร ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านนางเสมือน แสนจุ้ม  ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนหมู่บ้านเจดีย์โคะโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะดำเนินการสร้าง เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2516 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ 6,7,10 บ้านเจดีย์โคะตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด  จังหวัดตากรหัสไปรษณีย์ 63110 มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน ห่างจาก อำเภอแม่สอด 30 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดตาก 110 กิโลเมตร สร้างโดยอาสาสมัครของโรงเรียนสันติราษฎร์ ซึ่งเป็นลูกเสือสามัญจากกรุงเทพมหานคร  มาช่วยในการก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 312 แต่ไม่สำเร็จ เพราะมีอุปสรรคหลายอย่าง ต่อมาผู้ใหญ่โม่ง เป็งงา คณะครูและชาวบ้านได้ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราวติดกับอาคารของพระ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านจิเลโคะ ซึ่งเป็นภาษากระเหรี่ยง แปลว่า ที่นาอยู่บนภูเขา ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ โดยมีนายศุภชัย ใจเถิน เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันมีนางแสงจันทร์ มาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดเรียนตั้งแต่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
     คุณธรรมนำความรู้ คู่วัฒนธรรมชนเผ่า
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
     โรงเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า