ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางรจนา พุทธรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางดารุณี เครือคำอ้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชรา เดชไกรเลิศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3