ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายเอกพงษ์ นาละต๊ะ
ครู คศ.2

นางทิพวรรณ์ ใจกว้าง
ครู คศ.3

นางดารุณี เครือคำอ้าย
ครู คศ.2

นายทวีสิน อุดมทรัพย์
ครู คศ.1

นางรจนา พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย