ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางรจนา พุทธรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเอกพงษ์ นาละต๊ะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางดารุณี เครือคำอ้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายทวีสิน อุดมทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3