ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนภาพร จรจรัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฐรินทร์ ศิริเดชวุฒินันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภัทรสิริ คำตุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชลิดา รวบรวม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3