ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนภาพร จรจรัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัทรสิริ คำตุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนฤมล แพงจิกรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายสงกรานต์ เผ่าพงษ์วีระ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนปภา นวนเขียว
ครูขั้นวิกฤต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3