ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนภาพร จรจรัญ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐรินทร์ ศิริเดชวุฒินันท์
ครู คศ.3

นางสาวภัทรสิริ คำตุ้ย
ครู คศ.2

นางรัชนีกร เมืองเพชร
ครู คศ.2