ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพรทิพย์ จรรยา
ครู คศ.3

นายมานพ คาดสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณ
ครู คศ.2

นายพงศธร เพชรคีรีรัฐ
ครูอัตราจ้าง