ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นายมานพ คาดสันเทียะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรทิพย์ จรรยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2