ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นายมานพ คาดสันเทียะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรทิพย์ จรรยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรพรรณ นุธิกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1