แผนผังโรงเรียน
แผนผังแสดงเขตบริการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
 
แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารสถานที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ  ดังนี้
1. อาคารเรียน      จำนวน   7    หลัง  52  ห้อง
2. อาคารประกอบ
    2.1 อาคารเอนกประสงค์                จำนวน    2      หลัง 
    2.2 ห้องสุขานักเรียน                     จำนวน    10   หลัง    42  ที่นั่ง 
    2.3 อาคารห้องสมุด                      จำนวน    1      หลัง 
    2.4 ห้องพยาบาล                          จำนวน    1     หลัง 
    2.5 โรงอาหาร                              จำนวน    1     หลัง  
    2.6 อาคารห้องโสต                       จำนวน    1     หลัง
    2.7 บ้านพักครู                              จำนวน    2     หลัง
    2.8 หอพักนักเรียน                         จำนวน   1     หลัง
    2.9 ห้องเกียรติยศ                          จำนวน   1     หลัง
    2.10 ห้องประชุมเล็ก                      จำนวน   1     หลัง
3. สนามกีฬาและสถานที่จัดกิจกรรม  
   3.1 สนามฟุตบอล                           จำนวน    1   หลัง
   3.2 สนามบาสเกตบอล                    จำนวน    1   หลัง
   3.3 สนามวอลเลย์บอล                    จำนวน    1   หลัง
   3.4 สนามเปตอง                             จำนวน    2   แห่ง