คณะผู้บริหาร

นางแสงจันทร์ มาเมือง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางยุมนา ไชยเดช
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาววนิดา สมคำ
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาค
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางพิกุล พระสิงห์
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรทิพย์ จรรยา
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน