คณะผู้บริหาร

นายเอกณริน ไชยพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุมนา ไชยเดช
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาววนิดา สมคำ
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสุพัตรา คำพลอย
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางพิกุล พระสิงห์
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรทิพย์ จรรยา
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน