ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางนริชา คงประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสุพัตรา คำพลอย
ครู คศ.3

นางพิกุล พระสิงห์
ครู คศ.2

นายปัณณภัทร เหลือสุข
ครู คศ.1

นางสาววนิดา สมคำ
ครู คศ.1

นายศิริพงศ์ คีรีพิทักษ์ชน
ครูอัตราจ้าง