ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางนริชา คงประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุพัตรา คำพลอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางพิกุล พระสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายปัณณภัทร เหลือสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววนิดา สมคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายศิริพงศ์ คีรีพิทักษ์ชน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัญชุลีกร เตจา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4