พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง      ใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด
3. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์
1. ครูมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าให้อยู่คู่ชุมชน
5. ผู้เรียนรู้ เข้าใจ สามารถปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของหลักสูตร
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกาย และจิตใจ
4. เพื่อให้ผู้เรียนและชุมชนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าให้อยู่คู่ชุมชน
5. เพื่อให้ผู้เรียนปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเท่าเทียม