ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางกัลยกร กาญจนราช
ครู คศ.1

นางจันทน์เพ็ญ บางทิพย์
ครู คศ.3

นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์
ครู คศ.2

นางสาวอนุชตรา เดชป้องหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพรรณ นุธิกุล
ครูผู้ช่วย