ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอนุชตรา เดชป้องหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวชลิดา รวบรวม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายดนัย วงษ์เมืองแก่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภาดา เสาเสนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3