ปฐมวัย

นางแสงจันทร์ มาเมือง
ครู คศ.2

นางธนพร เหล่าเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุดาทิพย์ สิทธิสงคราม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางพชรพร แสนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวชนิกานต์ วงษ์กิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสุธีมนต์ บายันต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางวิมลพรรณ กรินวงศา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวน้ำหวาน ทับปะระ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายพงศธร เพชรคีรีรัฐ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4