ปฐมวัย

นางสุดาทิพย์ สิทธิสงคราม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางธนพร เหล่าเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวณัฐรินทร์ ศิริเดชวุฒินันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางพชรพร แสนคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวชนิกานต์ วงษ์กิจ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสุธีมนต์ ทองวิจิตร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวิมลพรรณ กรินวงศา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรัตติยากร สอนคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1