ปฐมวัย

นางแสงจันทร์ มาเมือง
ครู คศ.2

นางธนพร เหล่าเนตร
ครู คศ.3

นางสุดาทิพย์ สิทธิสงคราม
ครู คศ.3

นางพชรพร แสนคำ
ครู คศ.1

นางสาวชลิดา รวบรวม
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนิกานต์ วงษ์กิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธีมนต์ บายันต์
ครูผู้ช่วย

นางวิมลพรรณ กรินวงศา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวน้ำหวาน ทับปะระ
ครูอัตราจ้าง