ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2563
               โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 12 มีนาคม 2564 นำโดยท่านผู้อำนวยการเอกณริน ไชยพล ท่านรองผู้อำนวยการวิชญ์สรัช กลุ่มเหรียญทอง ท่านรองผู้อำนวยการเนตรนิภา ปัญญานันท์ ท่านรองผู้อำนวยการทรงเดช อินอุดออน และนายอาทิตย์ แซ่มัว ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,14:21   อ่าน 18 ครั้ง