ภาพกิจกรรม
โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ(น้ำตกธารารักษ์)
          วันที่ 1-2 กันยายน 2563 กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนในการให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้าตกในพื้นที่นาร่องน้าตกธารารักษ์ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมือ

คลิกดูรูปเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,15:23   อ่าน 32 ครั้ง