ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสร้างความรู้สู่ทักษะอาชีพ
                โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสร้างความรู้สู่ทักษะอาชีพ โดยมีนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานในการเปิดงาน นายเฉลียว วงษ์เคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า “กิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเพื่อการดำรงชีวิต อีกทั้งสนองนโยบายและพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษให้มีทักษะอาชีพเพื่อใช้เป็นอาชีพในอนาคต เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นที่และศักยภาพที่แตกต่างกัน โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการวิชาชีพการสาธิตการแสดงผลงานต่างๆ และยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบเพื่อเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม โดยกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดซุ้มกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร การแสดงผลงานของนักเรียน การประกวดร้องเพลง การข่งขันฟุตบอลพลาสติก

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563,14:46   อ่าน 63 ครั้ง