ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด และเนตรนารี ปี 2562
     กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - ยุวกาชาดสามัญ ป.5-6 และลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3 ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ และจัดกิจกรรมเดินทางไกล ฐานเดินเสือ และการแสดงรอบกองไฟ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ใหม่ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คลิดดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,15:01   อ่าน 60 ครั้ง