ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2563
        โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) นำโดยนายเฉลียว วงษ์เคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกล่าวปฎิญญาโรงเรียนสุจริต เเสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนกล่าวให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ รวมถึงมีการจัดกิจกรรม ป.ป.ช สพฐน้อย และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยชุมชนและผู้ปกครอง ต่างให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกับทางโรงเรียน

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,19:25   อ่าน 21 ครั้ง