ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60 กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
03 ก.ค. 60 ถึง 05 ก.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล